Kwalifikacje pracowników

      1. Wymagania kwalifikacyjne
      Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
      Rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U.03.89.828].
      Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1208) wprowadza zasadnicze zmiany dotyczące obowiązku okresowego potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
      1.1. uchylony został w art. 54 ust. 1a, traktujący o sprawdzaniu wymagań kwalifikacyjnych co 5 lat.
      1.2. pozostawiono obowiązek okresowego potwierdzania kwalifikacji zawodowych w razie stwierdzenia:
            1) że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi
               eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego
               w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią.
           2) do art. 54 wprowadzono ust. 1c, zgodnie z którym sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych
              przeprowadza się także w przypadku:
              a) wniosku pracodawcy:
                  - gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach,
                    o których mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych
                    pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy,
                  - który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci;
              b) osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz
                  konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr.16, poz. 93)
                  oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie
                  działalności, co pięć lat

      Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne; pracownicy energetyki zostali zwolnieni z konieczności zdawania co pięć lat egzaminów potwierdzających wcześniej zdobyte uprawnienia.
     Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci wydane przez komisje kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów stają się świadectwami bezterminowymi z wyłączeniem świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane.

      2. Wymagania kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych.
       Prowadzący eksploatację może upoważnić osobę lub osoby do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z:
      1) wydawaniem poleceń;
      2) koordynacją prac;
      3) dopuszczeniem do prac.
      Prowadzący eksploatację prowadzi wykaz osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, zawierający w szczególności:
      1) imię i nazwisko osoby upoważnionej;
      2) zakres upoważnienia;
      3) określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone.
      Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione.

      3. Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U.03.89.828]: 2.1 Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania
           kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
           1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi,
              konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
           2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace
              w zakresie określonym w pkt 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór
              nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

     3.1. Prace wykonywane na stanowiskach eksploatacji dotyczą wykonywania czynności:
         1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci
            z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;
         2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń,
             instalacji i sieci - w zakresie konserwacji;
         3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci
             w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów;
         4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu;
         5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości
            regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym.

       3.2.  Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji
          u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy
          znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi.

      Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189], określa w załącznikach 1, 2 i 3 rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, podzielone na trzy następujące grupy:

      4. Załącznik nr 1:

      Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
      1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na
         wysokość napięcia znamionowego;
      2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
      3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
      4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
      5) urządzenie elektrotermiczne;
      6) urządzenia do elektrolizy;
      7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
      8) elektryczna sieć trakcyjna;
      9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
      10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania
          i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
      11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
     12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

      Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia:
      1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami
          pomocniczymi;
      2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
      3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
      4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
      5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
      6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
      7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
      8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania
         odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
      9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
     10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
         wymienionych w pkt 1-9;
     11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
     12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

      Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
      1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
      2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki
         gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
      3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
      4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
      5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
      6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
      7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
      8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
      9) turbiny gazowe;
     10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

▲ do góry

Menu serwisu